AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE COOKIES

A través d’aquest AVÍS LEGAL i en obligació de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest lloc web (en endavant PORTAL), accessible a l’adreça d’Internet www.fixentia.com, i els usuaris del PORTAL (en endavant usuaris).
Aquest PORTAL és propietat de FIXENTIA CONFIDENTIAL SOLUTIONS SL (en endavant FIXENTIA), amb CIF: B-66513441 i oficina comercial al carrer Diputació número 211, Bxs. de Barcelona. I està degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

1.- ÚS DEL PORTAL I ACCEPTACIÓ

L’accés al PORTAL atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.
Aquest AVÍS LEGAL regula les condicions d’ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest PORTAL. FIXENTIA serà lliure de modificar en tot moment aquestes condicions d’ús, per la qual cosa aconsella als usuaris de consultar regularment la darrera versió que es trobarà permanentment disponible en el PORTAL.
L’usuari es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per FIXENTIA que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL i estiguin publicades al PORTAL.

2.- ÚS CORRECTE DEL PORTAL

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix FIXENTIA a través del seu PORTAL: de conformitat amb la llei vigent, en consonància amb aquest AVÍS LEGAL i altres comunicacions destinades a l’usuari, amb el respecte dels bons costums generalment acceptats i a no utilitzar-lo per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal.
Així, l’usuari és responsable final d’un ús indegut dels serveis, productes i utilitats que ofereix FIXENTIA a través del seu PORTAL.
Per la qual cosa, s’eximeix FIXENTIA de qualsevol responsabilitat que pogués comportar l’ús incorrecte del PORTAL per part d’un usuàri que no hagués complert fil per randa amb les condicions d’ús establertes en aquest AVÍS LEGAL.

3.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la informació i utilitats del PORTAL no requereix, ni es sol·licita, una prèvia subscripció o registre d’usuari. Per això, FIXENTIA no gestiona cap fitxer que sigui susceptible d’una especial atenció pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal.
FIXENTIA no presta cap tipus de servi al seu PORTAL. Per això, FIXENTIA tampoc gestiona cap fitxer financer, de pagaments, econòmic o anàleg que sigui susceptible d’una especial atenció pel que fa a la llei de protecció de dades.

4.- POLÍTICA DE COOKIES

FIXENTIA informa que aquest PORTAL utilitza cookies en alguns processos interns de funcionament per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari.
Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordenador, i en cap cas són utilitzades per l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari.
Per això, en accedir al PORTAL, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d’anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús, que en tot cas s’instal·laran si l’usuari continua amb la navegació un cop se l’hagi informat degudament i no hagi declinat el seu ús. De totes maneres, FIXENTIA informa que l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les cookies.
Actualment, està sent mesurant allò que succeeix al PORTAL amb les solucions de Google Analytics.

5.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS

FIXENTIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del PORTAL o la transmissió de virus o programes malèvols en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
El PORTAL pot proporcionar l’accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en el qual FIXENTIA no es fa responsable dels continguts ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin.
FIXENTIA declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços o hipervincle facilitats al PORTAL. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al PORTAL. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants.
FIXENTIA no pot garantir de manera absoluta que el PORTAL i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a FIXENTIA.
FIXENTIA es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns al PORTAL, suspenent-ne temporalment l’accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL PORTAL

Tots el drets reservats, a no ser que s’especifiqui el contrari.
Els textos (informacions, conceptes i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el PORTAL i siguin difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva de FIXENTIA o és FIXENTIA qui ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del PORTAL accessible a l’adreça d’Internet www.fixentia.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software, etc.) pertanyen a FIXENTIA. O, en el seu cas, a terceres persones.
FIXENTIA no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu PORTAL, llevat d’acords ad hoc amb tercers.
L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials i distribuir-los, així com qualsevol modificació, alteració o descompilació.
En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual. De forma general i si no s’especifiquen res diferent, en virtut d’allò disposat al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, també en la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, i també en els tractats internacionals subscrits en aquest camp, FIXENTIA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest lloc sense comptar amb la seva prèvia i expressa autorització, així com qualsevol transformació o alteració.
No respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual exposats faculta a FIXENTIA per interposar les accions legals pertinents.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola vigent, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest PORTAL susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L’usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.